reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Mluvíme jinak na dívky a jinak na chlapce?

publikováno: 23.12.2010   |   autor: PhDr. Renata Faltýnová

V zahraniční literatuře zabývající se vývojovou psychologií se vyskytuje řada článků, které se věnují problematice odlišnosti pohlaví (gendrových rozdílů), a to v různých aspektech osobnosti. Společnou otázkou zůstává, do jaké míry jsou tyto rozdíly dány biologicky a do jaké míry vznikají na základě vlivu sociálního prostředí (výchovy, dané kultury atd.).

 
 

Pojďme si tedy pro zajímavost přiblížit jeden z výzkumů, který se zaměřil na to, zda existují rozdíly v řeči matek a otců ke svým potomkům a dále pak odlišnosti v matčině řeči vůči dcerám a synům. Otázka vlivu jazyka na formování a rozdílnost pohlaví se stala populární v řadě disciplín (vývojová psychologie, sociální psychologie, antropologie). Probíhala řada výzkumů, z nichž vyplynulo, že ženy používají jazyka spíše pro udržování a vytváření vztahů s druhými lidmi, kdežto muži spíše k prosazování své nezávislosti a k dosažení praktických cílů. I u dětí se prokázalo, že dívky využívají více komunikace vedoucí ke vzájemné spolupráci, zatímco u chlapců převažuje komunikace ovládající. Dá se tedy předpokládat, že vzorce těchto rozdílných stylů jsou dětem vštěpovány již jejich rodiči. Prvním vývojovým psychologem, který se touto problematikou zabýval a dané rozdíly potvrdil, byl Gleason (1987).

Cíl výzkumu
   Výzkumu se účastnilo několik stovek rodin. Pozorovaly se následující faktory:
•    rozsah mluvy (počet slov a výroků, rychlost a délka řeči, počet hovorových obratů)
•    prvky pozitivní řeči (pochvala, souhlas, spolupráce, uznání, poděkování)
•    prvky negativní řeči (kritika, nesouhlas) 
•    prvky rozkazující řeči (rozkazující výroky, pokyny)
•    poskytování informací (popis, vysvětlení, názory)
•    kladení otázek či žádání informací (otázky, od kterých se žádá celá odpověď, otázka s odpovědí ano-ne, obecné vyžadování informací)

Výsledky výzkumu

Z výzkumu vyplynulo, že rozsah rozmluv matek s dětmi je větší než u otců, přičemž matky používají více socioemoční ráz řeči (pozitivní či negativní řeč). Otcové oproti tomu preferují instrumentální řeč (příkazy, podávání informací, otázky). Užívání těchto stylů řeči se ale ukázalo být závislé i na věku dítěte a na situaci, o kterou se jedná. Větší rozdíly se objevují spíše u batolat než-li u dětí školního věku. Předpokládá se totiž, že u batolat hraje větší roli matka, jako hlavní pečovatel a osoba, která tráví s dítětem nejvíce času. Batolecí věk je obdobím velkého rozvoje a učení řeči, zároveň je to etapa, ve které se začíná pomalu formovat pohlavní identita dítěte. Je proto zajímavé, že právě v tomto období je u matek pozorovatelný největší rozdíl v mluvě k dcerám či synům. Je možné, že matky vycházejí i ze své vlastní gendrové výchovy, a proto se od nich dívkám dostává mnohem větší slovní podpory a většího rozsahu řeči nežli chlapcům. To by mohlo být jedním z důvodů, proč v raném věku dívky předčí chlapce ve verbálních schopnostech a více se pouští do interakcí s okolím.


Zatímco v mladším věku se liší rozsah mluvy matky k synovi či dceři, u starších dětí se spíše objevují rozdíly v užití rozdílných stylů řeči. Ukázalo se, že matky používají spíše direktivní řeč vůči dívkám, zatímco chlapcům se snaží zajistit více autonomie a méně je tudíž omezovat. Zajímavé bylo, že gendrové rozdíly se vynořují i v různých situacích. Pokud se jedná o řešení nějakého problému, není rozdíl v mluvě tak velký, ale pokud nastává „volná“ situace, začnou se tyto rozdíly více specifikovat. Dá se to názorněji zdůraznit na hračkách. Pokud si mají děti hrát s připravenými hračkami, nejsou v mluvě rodičů příliš rozdíly. Pokud si ale oni sami mohou hračky vybírat, už je vybírají podle pohlaví a tím pádem se děti ocitají v jiných situacích, které vyžadují odlišný styl mluvy. Gendrové rozdíly tedy mohou být do určité míry závislé na rozdílné mluvě rodičů, věku dítěte, prostředí a dané situaci. 
     
 
Zdroj: Lepare,C., Anderson,K.J., Sanders, P.: Moderators of gender effects on parent´s talk to their children : a meta-analysis. Developmental Psychology, 2008, číslo 1, str.3-27.     


PhDr. Renata Faltýnová

Jmenuji se Renata Faltýnová (1978). Vystudovala jsem obor psychologie a speciální pedagogika na UK v Praze.

 

 
 
 
reklama reklama