reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Úsměv pro UNICEF - Oficiální pravidla soutěže

publikováno: 14.11.2011   |   autor: Martin Suchánek

Oficiální pravidla soutěže ,, Úsměv pro UNICEF “

 
 

 

Oficiální pravidla soutěže

,, Úsměv pro UNICEF “

 

1. Organizátor, Generální partner, Příjemce daru ze soutěže (dále jen ,,Akce“) a Facebook

Akci v České republice organizuje MojeChytreDite.cz s.r.o., sídlo: Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČO: 247 66 780, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172604 (dále jen ,,Organizátor“). Generálním partnerem a garantem Akce je AXA ASSISTANCE CZ,  s.r.o., sídlo: Praha 4, Nusle, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 62, IČO: 256 95 215, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61910 (dále jen ,,Generální partner“). Příjemce daru je Český výbor pro UNICEF, mezinárodní organizace a sdružení, sídlo: Praha 5 - Smíchov, Elišky Peškové 17/741 PSČ 15521, IČO: 15888177 (dále jen ,,UNICEF“). Akce je organizována formou programové aplikace v sociální síti Facebook a společnost provozující sociální síť není jejím spoluorganizátorem ani za Akci nijak neodpovídá.  

               

2. Doba a místo konání Akce

Akce probíhá v termínu od 14.11.2011 do 14.12.2011 na internetové adrese: http://www.facebook.com/MojeChytreDite.cz?sk=app_153014374795580

 

3. Podmínky účasti v Akci, termíny, popis

Akce se může účastnit každá fyzická osoba (dále jen: ,,Autor“), která v termínu od 14.11.2011 do 14.12.2011 odešle jednu autorskou soutěžní fotografii (dále jen ,,Fotografie“) prostřednictvím softwarové aplikace na internetové adrese: http://www.facebook.com/MojeChytreDite.cz?sk=app_153014374795580 Odesláním Fotografie a uvedením osobních údajů v rozsahu nezbytném pro bezpečnou identifikaci Autora a komunikaci mezi Autorem a Organizátorem vstupuje Autor do Akce. Fotografie musí zachycovat dítě ve věku do 15 let. Fotografie nesmí být nikde dříve ani souběžně publikována a to ani její část. Autor musí společně s Fotografií registrovat svoje jméno, příjmení, email. Uvedení telefonního čísla Autora je volitelné a slouží pro kontaktování výherců Akce v případě, že výherce nebude reagovat na zaslaný email informující jej o výhře do 24 hodin nebo jej uvede chybně. Fotografii může Autor doplnit o název a krátký popis. Ke zveřejnění Fotografie dochází bezprostředně po odsouhlasení těchto pravidel Akce Autorem jejím odesláním aplikačním tlačítkem ,,Odeslat“ Vítěz Akce a celkové pořadí bude určeno poštem hlasů, které získají jednotlivé Fotografie. Každý Autor může osobně nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostřeků pobídnout své známe k udělení hlasu Fotografii. Průběžné výsledky Akce budou zveřejňovány přímo v soutěžní aplikaci a konečné výsledky a jména výherců budou zvěřejněna na stránkách Magazínu MojeChytreDite.cz 16.12.2011 v 9.00 hod v sekci Soutěž po systémovém ověření platnosti hlasů. Od Organizátora a Generálního partnera získá UNICEF 10,- Kč za každou platnou Fotografii a 1,- Kč za každý platný hlas, jak je definováno jejich vzájemnou smlouvou.

 

4. Propagace Fotografie Autorem,  jak získat cenu a určení vítěze

Vítěz Akce bude určen počtem hlasů, které získá jeho Fotografie od nezávislých hodnotitelů. Kritériem bude počet hlasů u Fotografie od absolutních unikátních hodnotitelů v době konání soutěže a započítán bude maximálně jeden hlas na jednoho unikátního hodnotitele. V případě shody, tj. stejného počtu hlasů u dvou nebo více Fotografií bude pořadí určeno porotou za účasti zástupce Organizátora a Generálního partnera nebo bude vítěz určen tak, že vítězem se stane Autor, který odeslal svou Fotografii do soutěže dříve. Autor může propagovat svoji Fotografii způsobem, který uzná za vhodný a který neporušuje právo České republiky/ Evropské unie a neodporuje dobrým mravům, fair play a těmto oficiálním pravidlům. Doporučovaný způsob propagace je odeslání internetové adresy vedoucí k Fotografii prostřednictvím emailu na své přátele nebo sdílením Fotografie v sociálních sítích Facebook, Twitter a dále přidáním odkazu na Fotografii na své vlastní internetové stránky nebo zeď sociální sítě a tím, že na Fotografii upozorní jinak své přátele. Pro sdílení v sociálních sítích může Autor využít připravenou podporu v soutěžní aplikaci.

 

5. Ceny a předání cen

1. cena = slevový voucher na zboží z e-shopu MojeChytreDite.cz v hodnotě 5.000 Kč (slovy: pěttisíc)

2. cena = slevový voucher na zboží z e-shopu MojeChytreDite.cz v hodnotě 3.000 Kč (slovy: třitisíce)

3. cena = slevový voucher na zboží z e-shopu MojeChytreDite.cz v hodnotě 2.000 Kč (slovy: dvatisíce)

4.-10. cena = slevový voucher na zboží z e-shopu MojeChytreDite.cz v hodnotě 1.000 Kč (slovy: jedentisíc)


Výhra bude Autorovi-vítězi a Autorům na druhém až desátém místě předána bez zbytečných odkladů po vyhlášení výsledků. Předání výhry bude zdokumentováno. Výměna voucherů za peníze je vyloučena. V případě, že nebude možné kontaktovat Autora, protože nebude reagovat na zaslaný email, ani nebude možné jej kontaktovat na telefonu do konce roku 2011, výhra propadá bez nároku na náhradu. Organizátor je oprávněn podmínit předání výhry pořízením dokumentační fotografie za účelem medializace aktu předávání cen a stejně tak může Organizátor určit místo předání cen. Výběr zboží v hodnotě nepřesahující hodnotu slevového voucherů provede Organizátor na základě informace od Autora, který uvede věk a pohlaví dítěte/dětí pro které má být zboží určeno.

 

Každý Autor obdrží dárek od partnerů Akce: Dárky partnerů budou odesílány postupně. Vzhledem k sezóně Vánoc mohou některé partnerské dárky obdržet Autoři v průběhu ledna 2012.

 

6. Osobní data a autorské právo

Účastí v této Akci vyjadřuje každý Autor svůj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jiná osoba, která se na Akci
s Organizátorem podílí, použila osobní údaje účastníka (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo) a jeho projevy osobního charakteru (text osobního charakteru, Fotografii), které Organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním Akce a prezentací výherců, pro reklamní účely v jejich prospěch. Zároveň Autoři souhlasí s tím, aby
MojeChytreDite.cz, při dodržování všech povinností, které pro něj jako pro správce osobních údajů vyplývají ze zákona, zpracovával jejich osobní údaje pro účely doručení cen, případně nabízení zboží či služeb a dávají souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v médiích a na webových stránkách MojeChytreDite.cz v souvislosti s vyhlášením výsledků Akce. Autoři udělují souhlas na dobu 5 let. Zveřejněním Fotografie na stránkách soutežní aplikace, dle pravidel Akce, přecházejí bezúplatně autorská práva k Fotografii na Organizátora, který je může bezúplatně postoupit na osoby spolupracující na Akci. V případě, že by se zjistilo, že Autor není skutečným autorem Fotografie nebo vlastník práv k Fotografii bude takový Autor diskvalifikován a uhradí veškeré škody a pokuty, které by z této skutečnosti vyplývaly a to v plné výši.

 

7. Ostatní

Organizátor si vyhrazuje právo vymazat a ze soutěže vyloučit Fotografie, které by porušovaly právo České republiky/ Evropské unie, neodpovídaly dobrým mravům nebo obsahovaly jiné reklamní sdělení než ve prospěch mezinárodní organizace UNICEF. Odpovědnost za vady cen poskytnutých v této Akci nese Organizátor v souladu s příslušnými ustanoveními o odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku. Svou účastí v Akci vyjadřuje Autor svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je v plné míře dodržovat. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv písemně u Organizátora odvolán na adrese: marketing@mojechytredite.cz. Nárok na účast v Akci ani na získání ceny nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor Akce si vyhrazuje právo změnit pravidla Akce, případně zrušit Akci jako celek, pokud uzná, že pro to existují důvody. Organizátor si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí, zda podmínky pro získané dané ceny byly splněny. Ceny nemohou získat Autoři, kteří podmínky splnili pouze částečně. Fotografie, které byly zaslány po termínu soutěže nebo jinak než je uvedeno v těchto pravidlech jsou nesoutěžní a Autoři nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany Organizátora. V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se přípustnosti Fotografie do Akce bude rozhodnutí Organizátora konečné a závazné. Organizátor Akce si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého Autora u kterého bude zjištěno podvodné jednání nebo jednání v rozporu s těmito pravidly. Za podvodné jednání se považuje zejména robotické/automatické načítání hlasů u Fotografie, tj. získání hlasu prostřednictvím jiného software. Rozhodnutí Organizátora o diskvalifikování Autora z důvodu podvodného jednání je konečné a závazné a nelze vymáhat změnu rozhodnutí Organizátora soudní cestou. Organizátor tímto nepřebírá vůči Autorům žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor je oprávněn uplatnit slevový voucher také na dopravu, poštovné a balné zásilky pro Autory - výherce. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry, v souladu s příslušnými právními předpisy.


Martin Suchánek

Je jednatelem společnosti MojeChytreDite.cz s.r.o., dělat radost nás baví ®, který sdružuje internetový magazín a obchod hraček. MojeChytreDite.cz s.r.o. je významným dodavatelem dětských hřišť v České s Slovenské republice.

 

 
 
 
reklama reklama