reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Jak zvládnout rodičovství nadaných dětí

publikováno: 13.10.2012   |   autor: Martina Klapalová

Malý W. A. Mozart skládal v pěti letech klavírní sonáty, v šesti koncertoval před císařovnou Marií Terezií a v jedenácti složil první symfonii. Kdo z nás by také nechtěl mít doma tak zázračně nadané, či geniální dítě? Ale pozor, podle psychologů nemusí být malý génius pro rodinu vždy jen požehnáním.

 
 

Pětiletý Jarda se nezajímá o pohádky, ale listuje encyklopediemi a prohlíží si mapy. Že umí číst, zjistila jeho matka jednou po návratu z nákupu. Nikdo ho tomu neučil. Zná všechna hlavní města, stylizuje věty jako dospělý. Vyroste z něho nový Einstein?

Takových dětí jsou podle psychologů 2 až 3 procenta v populaci. Pokud do toho zahrneme i mimořádně nadané děti, hovoříme dokonce o 3 až 4 procentech. Lze tedy říci, že mimořádně nadané jsou tři děti ze sta. Nadprůměrné je každé dvanácté dítě ze sta a v každé tisícovce jsou dva géniové.

Ve skutečnosti může být číslo ještě vyšší, ne všechny mimořádně nadané a inteligentní děti se podaří podchytit. Podle zjištění školní inspekce totiž dokáže mimořádný talent rozpoznat pouze 43 procent českých škol. Pedagogům v posledních letech pomáhá legislativa, ale chybějí finance a podmínky.

 

Číst, číst a číst

Inteligence se dá testovat od pátého roku dítěte. Většina definic se shoduje na tom, že dětská genialita začíná za hranicí 130 IQ. „Živost, zájem a hloubavost, to jsou první projevy, kterých si rodiče u takových dětí všimnou,“ popisují zkušenosti odborníci z pedagogicko-psychologických poraden. K tomu se přidává zájem o podněty, schopnost hlubokého soustředění a výjimečné intelektové schopnosti.

Mnohé mimořádné děti lze poznat podle toho, že čtou už v předškolním věku. Mezi typické projevy nadaných dětí totiž patří brzký začátek mluvení, čtení a psaní. Tyto děti ve velmi časném věku odvozují písmena na základě čteného textu, zkouší je psát, nebo nejprve kopírovat. Ale není to pravidlo, jiné se naopak naučí číst s velkým zpožděním.

Pro velkou část z nich nicméně platí, že už velmi záhy disponují bohatou slovní zásobou. To, co umí jiné děti v 18 měsících, zvládne mimořádně nadané dítě do jednoho roku. Později přidají cizí slova, umí je užívat ve správných souvislostech. Jsou náruživými čtenáři. Mnohé ještě dřív, neuž umí mluvit, ovládají celou abecedu. Řada odborníků se shoduje v tom, že právě schopnost číst před čtvrtým rokem je znakem výjimečného rozumového nadání. V té době už kladou komplikované otázky – ptají se po vzniku vesmíru či proč vyhynuli dinosauři. A většinou mívají mimořádnou paměť – informace si pamatují dlouhou dobu a s tak podrobnými detaily, které jejich rodiče ani nezaznamenali.

Otázkou je, zda se takto geniální děti už s výjimečnými schopnostmi rodí, či zda je lze ke genialitě vychovat? Hlavní roli zřejmě hraje genetika, ale výchova a prostředí rodiny a školy hraje při tom nezanedbatelnou roli. Rady psychologů jsou v tomto směru jasné: „Mluvte s dětmi, diskutujte, ptejte se. Voďte je do přírody i do muzeí. Obklopte je knihami, veďte je ke čtení. Nelpěte na jedničkách, chvalte i za dílčí úspěchy. Sledujte, jestli chodí do školy rády.“

Dítě by mělo být jako houba, s touhou nasávat informace. Pak může podle britské psycholožky Joan Freemanové – při nastavení vhodných podmínek doma i ve škole- výrazně vyniknout až 25 procent dětí.

 

Krutá daň za genialitu: jsou jiní než ostatní

Vychovávat geniální dítě nemusí být pro rodinu snadné. Takové děti bývají nadprůměrně zvídavé, nebývale kritické a stále potřebují něco vynalézat, přemýšlet a řešit problémy. Ve škole mají tendenci usilovat o bezchybnost, přitom jsou velmi ctižádostivé. Pokud se jim něco nepodaří podle jejich představ, reagují neadekvátně výbuchem zlosti či sebeobviňováním.

„Vtahují celou rodinu do svých zájmů. Nepotřebují byt, ale velkou laboratoř,“ shodují se psychologové, že výchova takového dítěte bývá pro rodinu velkou zátěží. Ale to není všechno. Vyžadují neustále nové a nové podněty, někdy jsou neklidné a přehnaně živé, mívají malou potřebu spánku, projevují zvýšenou citlivost, která se může projevovat i posunutými hranicemi vnímání určitých podnětů z okolí. Senzitivita takových dětí může vést až k tomu, že nečekaně reagují na hladinu hluku nebo světla.

Od toho se odvíjí řada dalších potíží. „Všechno, co prožívají, berou velmi vážně. Mají tendenci lehce dospět k psychickým problémům, jako jsou psychosomatické a neurotické potíže, depresivita, poruchy chování a konflikty s autoritami. To může jejich rozvoj brzdit,“ upozorňují psychologové.

Tyto děti nebývají hvězdami kolektivu, často jsou izolované a s vrstevníky si příliš nerozumí. Jejich intelektové zájmy jsou ve srovnání s jinými dětmi příliš rozdílné. V dětském kolektivu vystupují buď jako silné osobnosti s touhou ostatní organizovat a vést, nebo naopak silně introvertní jedinci, kteří nemají ochotu s dalšími dětmi spolupracovat či cokoliv s nimi sdílet. Bývají nepraktické v životě, mohou mít například potíže s oblékáním. Nejdou jim jednoduché věci. V takovou chvíli je důležitá pomoc rodiny a kamarádů, kteří jsou na tom stejně.

 

Škola hrou

V základní škole Máj II v Českých Budějovicích, která se nadaným dětem začala věnovat jako první v Česku, mají speciální třídy pro nadané děti od prvního do pátého ročníku. Je v nich maximálně patnáct dětí, k dispozici jsou počítače s připojením na internet, kde si děti během výuky mohou samy hledat informace. Škola koupila i dvě interaktivní tabule. Jen na tělocvik a do družiny chodí nadané děti společně s ostatními.

Zkušenosti učitelů? „Dá to víc práce. Děti vyžadují rychlejší učební tempo. Musíme se pečlivěji připravovat na hodiny, tyhle děti toho chtějí vědět víc. Mívají složité otázky, ptají se například, jak funguje elektřina, co jsou to meteority, uvažují nad smyslem života,“ shodují se kantorky. Projekt funguje již sedmým rokem, zájem převyšuje kapacitu. Proto se v paralelních běžných třídách vytvářejí takzvané skupinky, které v některých předmětech přecházejí do výuky speciálních tříd. „Ve třídách pro nadané děti panuje uvolněnost, je zajímavé, že převažují chlapci,“ říká ředitelka školy Marie Nedvědová.

V posledních letech vzniká jedna třída pro mimořádně nadané děti za druhou, v Praze například v ZŠ Curieova. Ve skupině tam pracuje pedagog s asistentem, prvňáčci mají i předmět angličtina a etika. Škola průběžně spolupracuje s Centrem nadání na supervizích výuky a vzdělávání učitelů. V České republice působí necelá dvacítka škol s třídami orientovanými na mimořádné děti, z toho čtyři jsou otevřeny v Praze, a několik škol soukromých.

První soukromá základní škola nese příznačný název Cesta k úspěchu. Nabízí malý počet žáků ve třídě, rozšířenou výuku angličtiny, účast na olympiádách a různé odpolední kroužky – od uměleckých a jazykových po počítačové a mediální. Specialitou školy jsou vlastní pracovní listy, které jsou „ušité na míru“ každého dítěte. Podobně je selektováno i učivo – podle schopností žáka na úrovni rozšířené, prohloubené a obohacené.

Kellnerova soukromá základní škola Open Gate ve středočeských Babicích byla otevřena ve školním roce 2011/2012 v areálu, kde působí i víceleté gymnázium. První třídu, kde se učí maximálně 18 žáků, mohou navštěvovat i výjimečně chytré a nadané pěti a šestileté děti, pokud prokáží školní zralost, složí přijímací zkoušky a projdou psychologickým testem. Povinné předměty nesou poněkud zvláštní názvy – matematiku a jazyky doplňují předměty člověk a jeho svět, člověk a kultura, člověk a zdraví. Velká pozornost je věnována volnému času dětí, mezi nepovinnými předměty je dramatický kroužek, škola má vlastní koně a další zvířata.  Roční školné? Nemůže si ho dovolit každý, je to 144 tisíc korun včetně učebnic a školních pomůcek. Zájem je obrovský.

Psychologové i ministerstvo školství takové projekty vítají. „Integrace mimořádně nadaných dětí do běžných tříd není optimální. Učitel při větším počtu žáků různého spektra se těžko může věnovat nadanému žákovi a jeho specifickým vzdělávacím potřebám. Nadaný žák pak ztrácí motivaci, spokojí se s průměrnými výsledky a dochází ke stagnaci jeho nadání,“ vysvětluje psycholožka Vlasta Hořánková.

Přesto se odborníci v názoru na existenci těchto tříd neshodují. Podle některých jde o zbytečnou selekci, podle jiných je dokonce škodlivá. Existuje totiž riziko, že takové děti přetížíme. Označkování stupněm vysoké kvality může v okolí dětí a zejména v rodině vytvořit očekávání, jejichž naplnění se stane pro malého génia přílišnou zátěží, a dítě selže.

Možná se mýlím, ale tak trochu to připomíná klan Kennedyů. Mocnou a vlivnou americkou rodinu, která se považovala za vyvolenou a cestě za úspěchem podřídila vše. Triumfy se dostavily, ale tragédie a pády také. A někteří mladí členové rodu tento obrovský závazek neunesli a propadli drogám a vlastnímu sebepopření. Nicméně, jméno Kennedy zná dnes každý.

 

Jak reagovat na zvýšenou emocionalitu

Sedmiletá Jaruška se trápí tím, že v Africe hladoví děti. Má z toho „existenciální depresi.“ Souvisí to s vypjatou emoční sensitivitou mimořádně nadaných dětí. Je to daň za zvýšenou dráždivost a tendenci reagovat na zvýšenou škálu podnětů. Rada rodičům: Tyto nálady nepodceňujte. Mluvte s dětmi, diskutujte o problému, vysvětlujte. Nabídněte jim účast při řešení problému.

 

Jak je vést k úspěchu

Většina mimořádně nadaných dětí dosáhne nadprůměrných výsledků ve škole, později v civilním povolání. Pouze nadání ale nestačí. Je třeba jej spojit se schopností koncentrace a systematické práce. Rada rodičům: Poskytněte dětem silnou podporu a vedení. Učte je systematické práci.

 

Jak je vychovávat

Nadané děti disponují mimořádnými schopnostmi a jsou si toho zpravidla vědomy. Na druhou stranu mohou trpět vnitřními pocity nejistoty, někdy se u nich může vyvinout porucha chování. Rada rodičům: vymezte dětem pevné hranice. Při poruše chování vyhledejte pomoc psychologa. Posilujte jejich pozitivní sebepojetí. Oceňujte jejich schopnosti a pomáhejte jim je rozvíjet. Místo klasických hraček jim kupujte knížky, atlasy, počítač, šachy.

 

Jak poznat dobrého pedagoga

Prvňáčka Petra nebaví ve škole počítat jedna plus jedna, to dávno umí. Ve škole je apatický a bez zájmu, škola je pro něj nuda. Nadaným dětem vyhovuje individuální učební plán. Rada rodičům: Ideální učitel je tvořivý, nedělá mu problém vytvořit si ke každému žákovi individuální přístup, dokáže pochválit i motivovat. Pokud takového nemáte, změňte školu.

 

Jak mít geniální dítě

Odborníci radí, abyste měli děti s dvouletým odstupem po sobě. Věkový rozdíl není tak velký, aby si děti nerozuměly, ale je dost velký, aby se rodiče oběma dětem mohli věnovat. Rada rodičům: Zkuste to. Když to nevyjde, máte alespoň jistotu, že starší sourozenec toho mladšího potáhne ve vývoji dopředu.

 

Použité a doporučené zdroje:

Národní institut dětí a mládeže, www.nidm.cz

Ústav speciálně pedagogických studií, www.uss.upol.czst

Talnet, www.talnet.cz

Mensa ČR, www.mensa,cz

Centrum nadání, www.centrumnadani.cz

Institut pedagogicko- psychologického poradenství ČR, www.izzp.cz

Centrum rozvoje nadaných dětí, www.nadanedeti.cz

Společnost pro talent a nadání, www.talent-nadani.cz

Škola dětem, www.skoladetem.cz

http://www.nadanedeti.cz/pro-rodice-kam-se-poradit?

http://www.ppp3a9.cz/aktuality/

http://www.mensa.cz/nadane-deti/

http://www.centrumnadani.cz/fortikuv-seznam/seznam-skol.html


Martina Klapalová

Je dlouholetá kulturní novinářka a redaktorka pražského a středočeského zpravodajství. Je držitelkou řady novinářských ocenění.

 

 
 
 
reklama reklama